Chung kết Sumo Eggs 2015

Ngày: 24.01.2016 | Giờ: 12:00 - 18:00 | Khu Tiền sảnh

"Đây là buổi đánh giá những dự án tham gia cuộc thi tìm kiếm ý tưởng kinh doanh vì cộng đồng (Sumo Eggs 2015) được tổ chức nội bộ Đội Business Ideas Team (BIT FTU HCMC)"