Giao lưu tác giả tác phẩm "Tình không biên giới"

Ngày: 15.04.2017 | Giờ: 09:00 - 11:30 | Khu Tiền sảnh

"Giao lưu tác giả nhà văn Kim Quyên và tác phẩm "Tình không biên giới""