Kích Hoạt Năng Lực Con Người

Ngày: 21.05.2017 | Giờ: 08:30 - 11:30 | Khu Tiền sảnh

"Nâng cao nhận thức của phụ huynh, giáo viên, nhân viên công tác xã hội, nhân viên hỗ trợ …, làm việc với người khiếm thính về khả năng của con người, đặc biệt là người khiếm thính. Chia sẻ về thái độ, hành vi, lời nói …, cần thiết cho việc tương tác với người khiếm thính được hiệu quả hơn "

Ban tổ chức

  • Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED)
  • Leading Performance Education (LPE)