Lịch sử và văn hóa thành phố Hồ Chí Minh trong tiến trình phát triển đô thị

Ngày: 18.04.2017 | Giờ: 08:00 - 11:00 | Khu Tiền sảnh

"Nói chuyện về Lịch sử và văn hóa thành phố Hồ Chí Minh trong tiến trình phát triển đô thị (PGS. Tiến sĩ Tôn Nữ Quỳnh Trân – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu đô thị và Phát triển)"