*Lưu ý: Mỗi tài khoản chỉ được thi tối đa 2 lượt trắc nghiệm.
Điểm số sẽ được tính theo lượt trắc nghiệm có điểm số cao nhất.