HUẤN LUYỆN

Trong suốt quá trình huấn luyện, các nhóm sẽ được huấn luyện các kỹ năng và thực hành các tình huống thực tế xoay quanh 04 kỹ năng.